logo zaufaj Bogu flaga Polski flaga Anglii

KONTAKT

koperta

Misja Chrześcijańska Zaufaj Bogu

ULOTKA EWANGELIZACYJNA

Naszym celem jest głoszenie Dobrej Nowiny, jak mówi Biblia w Ew. Św. Marka 16:15 "I rzekł‚ im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu."

Chcemy, aby jak najwięcej ludzi nawróciło się do Boga, i żeby zawrócili ze złej drogi, aby mogli cieszyć się błogosławieństwem Bożym już za życia, stać się dziećmi Bożymi, naśladowcami i uczniami Jezusa Chrystusa, aby odnaleźli sens swojego życia, czuli się potrzebni i spełnieni, mieli Boży Pokój i radość życia.

Ew. Św. Jana 14:27 "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka."

Filip. 4:4 "Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się."

STATUT „MISJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAUFAJ BOGU”

CELE DZIAŁANIA „MISJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAUFAJ BOGU”

1. Pomoc duchowa (modlitewna) osobom niepełnosprawnym i nie tylko, dzieciom (sierotom), wdowom, osobom samotnym, dotkniętym cierpieniem,uzależnionym od różnych złych nałogów, przyzwyczajeń.
2. Pomoc duchowa (modlitewna) osobom w szpitalach, w innych zamkniętych placówkach typu: Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej itp. na zaproszenia indywidualne lub grupowe.
3. Opieka duchowa (modlitwa, rozmowy, porady duchowe i inne) na wyjazdach grupowych (typu kolonie, zielone szkoły, terapie w plenerze itp.) dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych.
4. Współpraca z opiekunami takich grup, rodzicami, innymi członkami rodzin lub ich bliskimi, przyjaciółmi, którym zależy na poprawie relacji w rodzinie, w szkołach, na uczelniach, integracji z innymi ludźmi, aby nie czuli się osamotnieni ze swoimi problemami i doświadczyli Bożej Miłości, że Bóg ich kocha, i żeby odnaleźli w Nim swoją wartość jako ludzie oraz to, że ich życie na Ziemi nie jest na marne.
5. Wsparcie duchowe, rozmowy indywidualne, osobiste z osobami, które tego potrzebują i chcą zmian w swoim życiu: o Bogu, o Piśmie Świętym, co jest w Nim zawarte itp.
6. Współpraca z innymi osobami duchownymi: z Kościołami, z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie tych Kościołów na podstawie Pisma Świętego (Biblii), z innymi Misjami Chrześcijańskimi itp.
7. Współpraca ze służbami mundurowych typu: Policja, Wojsko itp., jeśli zajdzie taka potrzeba, na zaproszenia lub kiedy będzie to niezbędne w celu ochrony i ogólnego bezpieczeństwa.
8. Rozmowy indywidualne, grupowe, pogadanki, nauczania, dyskusje na temat założenia własnej rodziny dla osób wkraczających w dorosłość, przyszłym narzeczonym, małżonkom, osobom w separacji lub rozwiedzionym, także osobom odrzuconym z negatywnymi doświadczeniami po nieudanych związkach małżeńskich.
9. Indywidualne ustalenie przyczyn takich problemów i uświadomienie, że z Bogiem można pokonać każdą przeszkodę, jak się uparcie do tego dąży i polega całkowicie na Bogu, a nie na własnych, ludzkich siłach.
10. Porady i wskazówki poparte przykładami z Pisma Świętego i zawartej w Nim Bożej Mądrości.
11. Dotarcie z Ewangelią do miejsc trudno dostępnych, gdzie ludzie na to czekają i czują taką potrzebę: w kraju, jak też za granicą, na zaproszenia, poprzez modlitwy oraz wsparcie finansowe na takie wyjazdy.
12. Połączenie pomocy duchowej z pomocą w nauce dzieciom, młodzieży, dorosłym, starszym (lekcje, korepetycje: język polski, język angielski, informatyka, inne np.: nauka szycia, gotowania, robótek ręcznych itp.), aby poprzez podniesienie poziomu własnej wiedzy i kwalifikacji wzrosła ich samoocena, że z pomocą Bożą, mogą przezwyciężyć własne zahamowania i odnieść sukcesy w szkole, czy w życiu zawodowym lub odnaleźć własne hobby.
13. Ustalenie poprzez rozpoznanie (wywiad, konsultacje, modlitwa) komu pomóc nieodpłatnie, a kto powinien zapłacić za pomoc w nauce dotyczącej przygotowania do własnego wkraczania na rynek pracy lub przekwalifikowania się, dostosowania do zapotrzebowania odpowiednich pracowników mogących znaleźć zatrudnienie.

SPOSOBY REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA CELÓW DZIAŁANIA „MISJI CHRZESCIJAŃSKIEJ ZAUFAJ BOGU”

1) Uświadomienie, że poprzez nauczania, wytłumaczenia na podstawie Pisma Świętego, że bez wiary w Boga Ojca i Jego Miłości do człowieka, trudno samemu wyjść z ciężkich życiowych problemów. 2) Indywidualne rozmowy i modlitwy o osoby chcące pomocy i wsparcia duchowego, zarówno na umówione wcześniej spotkania, zaproszenia, a także poprzez kontakt drogą elektroniczną, przez internet, korespondencję pocztową lub telefonicznie.
3) Wspólne modlitwy, wzrost w poznawaniu Pisma Świętego.
4) Pomoc w dążeniu do osiągnięcia indywidualnych relacji z Panem Bogiem, poprzez Jego Syna Jezusa i Ducha Świętego, osobom zainteresowanym i tym, którym na tym zależy.
5) Wyrażenie uznania Boga na pierwszym miejscu w życiu człowieka, poprzez oddawanie Jemu Chwały: pieśnią, tańcem, dziękczynieniem itp.
6) Inwestowanie z własnych środków pieniężnych, jak również z powierzonych darowizn na cele Misji w dalszy rozwój jej celów dostosowanych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.
7) Możliwość zatrudnienia odpłatnego osób do pomocy działania „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”, jeśli te osoby będą gorliwe i kompetentne do wykonywania powierzonych zadań oraz wtedy, kiedy Misja będzie miała na to fundusze.
8) W przypadku większych darowizn, czy zasobów finansowych Misji, możliwość przekazania pomocy finansowej najbardziej potrzebującym.
9) Możliwość przekazania darowizn, funduszy na „Misję Chrześcijańską Zaufaj Bogu” przez osoby współpracujące lub instytucje, Kościoły itp. na konkretnie sprecyzowany cel ze statutu Misji lub pomocy rzeczowej, czy innej dla dobra funkcjonowania tej Misji.
10) Rozpowszechnianie nagrań wideo, audio, broszurek, ulotek, książek, Biblii, filmów, płyt CD lub DVD itp. o tematyce chrześcijańskiej i wiążącej się z chrześcijaństwem odpłatnie i nieodpłatnie.
11) Zamieszczanie w internecie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, informacji, czy filmów, zdjęć itp. z działalności „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”.
12) Możliwość rozszerzenia pozyskiwania finansów na działanie „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”, poprzez utworzenie sklepu internetowego na stronie Misji w celu sprzedaży płyt CD, DVD, czy innych produktów własnych lub powierzonych do sprzedaży w przypadku zatrudnienia odpowiednich osób.
13) Możliwość wprowadzenia nowych pomysłów, jeśli będą korzystne dla rozwoju i działania „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”.
14) Opieka, pomoc duchowa na podstawie zdobytej wiedzy własnej, od innych, doświadczenia życiowego w praktyce, informacji ogólnych, osobistych, przygotowania chrześcijańskiego w Kościołach, na konferencjach chrześcijańskich prowadzonych przez inne osoby duchowne, prowadzenia własnej, zamkniętej już „Fundacji Chrześcijańskiej Przystań”.
15) Własny rozwój duchowy, poprzez wymianę doświadczeń, konsultacji z innymi osobami zainteresowanymi lub współpracownikami, a także poprzez dalsze zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która wpłynie na lepsze wypełnienie celów i sposobów działania tej Misji, jej kontynuacji na różne możliwe, czy dostępne sposoby ku poprawie funkcjonowania człowieka w zgodzie i harmonii z Bogiem i z Pismem Świętym.
16) Możliwość zapoznania się z dokumentacją „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu” i jej finansów, na co są przeznaczane, osobom do tego upoważnionym lub dobrowolnie przez jej założycieli.
17) Odpowiedzialność za działalność Misji ponosi pomysłodawca jej założenia, który ma świadomość, że to co robi, Bóg widzi i słyszy, i wie że odpowiada przed Bogiem i bez Niego, a także bez poparcia ludzi, którzy myślą podobnie nic dobrego nie uczyni, oraz osoby upoważnione przez pomysłodawcę.